Электрондық қызметтерді көрсету бойынша жария оферта (ұсыныс)

Бұл ұсыныс Жария оферта болып табылады, оған сәйкес Skills.enbek.kz онлайн режиміндегі кәсіби оқыту платформасы (бұдан әрі – Орындаушы) жауап беретін кез келген адаммен ұсыныста көрсетілген шарттарда ақпараттық технологияларды пайдалана отырып ұсынылатын электрондық қызметтерді көрсету туралы келісім жасасу туралы ұсыныс жасайды. Бұл ұсыныс барлық маңызды шарттарды қамтиды, сонымен қатар, заңмен маңызды деп танылған немесе қамтамасыз ету үшін қажетті шарттар, сондай-ақ Орындаушының өтініші бойынша келісімге қол жеткізілетін шарттарды қамтиды.

1. ОСЫ ЖАРИЯ ОФЕРТАДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТҮСІНІКТЕР МЕН ТЕРМИНДЕР
 • 1.1. Қызметтер – skills.enbek.kz онлайн режиміндегі кәсіби оқыту платформасында ақылы курстарға қолжетімділікті қамтамасыз ету, яғни, Қазақстан Республикасының аумағында ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәмелетке толған әрекетке қабілетті жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін электрондық қызметтер (соның ішінде ақпараттық, интерактивті, транзакциялық);
 • 1.2. Келісім - Оферта – бұл Орындаушы жауап беретін кез келген адамға жасайтын және барлық маңызды шарттарды қамтитын ұсыныс. Бұл ұсыныс заңмен маңызды деп танылған немесе Қызметтерді көрсету үшін қажетті барлық шарттарды, сондай-ақ Орындаушының өтініші бойынша келісімге қол жеткізуге тиіс шарттарды қамтиды;
 • 1.3. Акцепт – Оферта шартының талаптарын толық және сөзсіз қабылдауды көрсететін Пайдаланушының жауабы немесе Пайдаланушының Оферта шартында көрсетілген әрекеттері;
 • 1.4. Ақпараттық технологиялар – ақпаратты жинауды, құруды, сақтауды, жинақтауды, өңдеуді, іздеуді, шығаруды, көшіруді, беруді және таратуды қамтамасыз ететін технологиялық кешенге біріктірілген әдістердің, өндірістік процестердің және бағдарламалық-техникалық құралдардың жиынтығы;
 • 1.5. Сайт – https://skills.enbek.kz/ интернет-ресурсы, яғни, бірегей желілік мекенжайы мен домендік атауы бар және Интернетте жұмыс істейтін аппараттық-бағдарламалық кешенде орналасқан ақпарат (мәтіндік, графикалық, аудиовизуалды немесе басқа нысанда);
 • 1.6. Келуші – Сайтқа тіркелу немесе Тапсырыс беру мақсатынсыз кірген тұлға;
 • 1.7. Пайдаланушы – Орындаушының ұсынысын Шартты–Офертаны қабылдаған тұлға;
 • 1.8. Автор – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға және (немесе) контент жасаушы ретінде әрекет ететін және https://skills.enbek.kz/ интернет-ресурсында Автор ретінде тіркелген заңды тұлға;
 • 1.9. Тапсырыс – Оферта шартының талаптарына сәйкес ресімделетін Қызметтерді көрсету бойынша Пайдаланушының тапсырмасы;
 • 1.10. Тараптар – Оферта шартының тараптары бірігіп Орындаушы мен Пайдаланушы болып табылады;
 • 1.11. Дербес деректер –Оферта шартымен реттелетін, нақты жеке тұлғаға қатысты электрондық, қағаз және басқа да материалдық тасығыштарда жазылған ақпарат;
 • 1.12. Дербес деректерді жинау – Дербес деректерді алуға бағытталған әрекеттер;
 • 1.13. Дербес деректерді өңдеу – Дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, қосуға, пайдалануға, таратуға, иесіздандыруға, блоктауға және жоюға бағытталған әрекеттер;
 • 1.14. Үшінші тұлғалар – қазіргі уақытта да, болашақта да Орындаушымен пайдаланушының жеке деректерін жинау, өңдеу және қорғау бойынша мән-жайлар немесе құқықтық қатынастар арқылы байланысты тұлғалар.
2. КЕЛІСІМНІҢ-ОФЕРТАНЫҢ ПӘНІ
 • 2.1. Орындаушы Тапсырыс бойынша Қызметтерді көрсетуге міндеттенеді, ал Пайдаланушы осы Қызметтер үшін ақы төлеуге міндеттенеді. Бұл ретте Қызметтерді көрсету шарттары осы Оферта шартында айқындалған және Пайдаланушы Орындаушының ұсынысын қабылдау (Қабылдау) арқылы тұтастай ұсынылған Оферта шартына қосылу арқылы ғана қабылдай алады.
 • 2.2. Акцепті жасау тәртібі - Орындаушының ұсынысы Пайдаланушы келесі әрекеттердің кез келгенін орындаған сәттен бастап қабылданған болып саналады:
  • 2.2.1. сайтта тіркелу;
  • 2.2.2. Шартта көрсетілген тәртіпте және Шартта-Офертада Пайдаланушының Қызметтерге ақы төлеуі.
  • 2.3. Пайдаланушы жоғарыда сипатталған тәртіппен Акцепті жасаған кезде мыналар қарастырылады:
  • 2.3.1. Пайдаланушы Орындаушының ұсынысымен танысып келісті және қабылдады;
  • 2.3.2. Орындаушының қабылдағаны;
  • 2.3.3. Шарт – Оферта жасалған, екі жақты қол қоюды талап етпейді және электрондық нысанда жарамды;
  • 2.3.4. мәміленің жазбаша нысаны байқалады.
 • 2.4. Сайт уақытша, ішінара немесе толығымен қолжетімсіз болуы мүмкін, тиісінше, Қызметтерді көрсету алдын алу немесе басқа жұмыстарға байланысты, сондай-ақ кез келген басқа техникалық себептерге байланысты уақытша, ішінара немесе толығымен тоқтатылуы мүмкін. Орындаушы Пайдаланушыларды алдын ала ескертумен немесе ескертусіз мерзімді түрде қажетті профилактикалық немесе басқа жұмыстарды жүргізуге құқылы.
3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ
 • 3.1. Пайдаланушы Сайтты пайдаланудың келесі ережелерін сақтауға міндеттенеді:
  • Тіркелгенге дейін Келуші Шарттың – Офертаның талаптарымен танысуға міндетті, Келуші Келісім – Офертада көрсетілген шарттармен келіспеген жағдайда ол Орындаушының веб-сайтында тіркелмеуі және (немесе) Орындаушы ұсынатын кез келген Қызметтерді алмауы керек;
  • Келуші Орындаушының веб-сайтында тіркелуге міндетті, бұл үшін Келуші «тіркеу» бөлімінде https://passport.enbek.kz/ru/user/register?redirect_uri=https%3A%2F%2F skills.enbek.kz%2Fru%2Fauth_sso тіркеу үшін қажетті жолдарды толтыру керек;
  • Пайдаланушы тіркеу кезінде енгізген деректер сенімді болуы керек, ал енгізілген деректердің дәлдігі мен дұрыстығына Пайдаланушы ғана жауапты болады;
  • егер Пайдаланушыны Сайтта тіркеу кезінде құпиясөзді енгізу қажет болса, онда Пайдаланушы өз құпиясөзінің құпиялылығын сақтауға жауапты болады;
  • Пайдаланушының тіркелгісін және (немесе) құпиясөзін рұқсатсыз пайдаланған жағдайда, соңғысы бұл туралы Орындаушыны дереу хабардар етуге міндеттенеді. Орындаушы Пайдаланушыға оның Тіркелгісін және (немесе) құпиясөзін рұқсатсыз пайдалануға байланысты келтірілген залалдар үшін жауап бермейді;
  • Сайтты пайдалану кезінде Пайдаланушыға Орындаушы серверінің ресурстарына, Жеке кабинетіне және басқа Пайдаланушылардың басқа деректеріне, сондай-ақ Интернет арқылы қол жетімді кез келген басқа деректерге рұқсатсыз кіруге бағытталған кез келген әрекеттерге тыйым салынады;
  • Сайтты пайдалануды және (немесе) Орындаушының қызметтерін пайдалануды Пайдаланушы тек заңды мақсаттарда және заңнамаға сәйкес заңды құралдармен жүзеге асыруы тиіс;
  • Пайдаланушы Орындаушымен жасалған Шарт - Оферта шарттарындағы өзгерістерді өз бетінше бақылайды.
 • 3.2. Пайдаланушының тапсырысы бойынша Орындаушы Интернет-эквайринг технологиясы арқылы сатып алынған курстың құнын төлегеннен кейін ақылы курсқа қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
 • 3.3. Қызметтерді сатып алу шарттары – Қызметті көрсету үшін Пайдаланушы бір реттік сипаттағы Тапсырыс береді, яғни, Тапсырыс үшін бір қызмет көрсетіледі, яғни, бір рет көрсетілетін бір ақылы курсты сатып алу. Егер Оферта шартында өзгеше көзделмесе, Қызметті көрсету Оферта шартын бұзады.
 • 3.4. Пайдаланушы веб-сайтта қызықтыратын курсты таңдап, төлем жасау үшін деректерді енгізу арқылы Тапсырыс береді.
4. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ
 • 4.1. Қызметтердің құны сайтта көрсетілген курс құны негізінде анықталады.
 • 4.2. Қызметтердің құнына қосылған құн салығы кіреді.
 • 4.3. Қызметтер үшін төлем қолма-қол ақшасыз келесі тәсілдермен жүзеге асырылады: Төлем картасымен (VISA немесе MasterCard).
 • 4.4. Қызметтерге ақы төлеудің кейбір тәсілдері пайдаланушының төлемдерді, банкті және т. б. қабылдайтын және аударатын тұлғалардың қызметтері үшін комиссияны немесе төлемді төлеу міндеттемесін қарастыруы мүмкін.
 • 4.5. Сатып алынған курстың құнын қайтару сатып алынған курс бойынша оқу басталғанға дейін жүргізіледі.
 • 4.6. Курсты қайтару/бас тарту тіркеу алынған курс бойынша оқу басталғанға дейін жүргізіледі. Қайтару/бас тарту үшін Пайдаланушы Авторға хабарласуы немесе веб-сайтта қайтару/бас тарту себебінің сипаттамасымен сұрау қалдыруы керек.
 • 4.7. Пайдаланушы сатып алынған курс бойынша оқуды бастамаған жағдайда, пайдаланушыға қаражатты қайтару процесі басталады.
5. ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ, ӨҢДЕУ
 • 5.1. Пайдаланушы Акцепт жасаған кезде дербес деректерді жинауға, өңдеуге байланысты қатынастарды регламенттейтін заңнамаға сәйкес, Оферта - шартта айқындалған тәртіппен пайдаланушы Орындаушыға және үшінші тұлғаларға Шартта регламенттелген мақсаттарда заңнамаға қайшы келмейтін тәсілдермен Пайдаланушының дербес деректерін жинауға, өңдеуге, трансшекаралық беруге (қажет болған жағдайда) сөзсіз келісім береді - Орындаушының қалауы бойынша, бұрыннан бар немесе орындаушымен туындайтын немесе болашақта туындайтын кез келген азаматтық-құқықтық және (немесе) өзге де құқықтық қатынастарға байланысты және оның көздерінде, оның ішінде жалпыға қолжетімді көздерде.
 • 5.2. Тіркеу кезінде көрсетілген пайдаланушы идентификаторы (логин) және құпиясөз қауіпсіз дерекқорда сақталады.
 • 5.3. Пайдаланушы тіркелгілерінің рұқсатсыз кіруден қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Кәсіби оқыту платформасының жабық жеке бөлігіне онлайн режимінде skills.enbek.kz (Жеке кабинет) кіру үшін пайдаланушы пайдаланушы идентификаторын (электрондық пошта немесе телефон нөмірі) және құпия сөзді енгізуі керек. Пайдаланушы өзінің есептік жазбасы туралы ақпаратты құпия сақтауға міндетті. Бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады. Пайдаланушы құпия сөз қауіпті болды деп есептесе, оны Жеке кабинетке кіргеннен кейін өзгерте алады.
6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ, ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ МӘН-ЖАЙЛАРЫ (ФОРС-МАЖОР)
 • 6.1. Оферта шарты бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Оферта шартына және заңнамаға сәйкес жауапты болады.
 • 6.2. Тарап міндеттемені ішінара немесе толық орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл Шарт жасасқаннан кейін туындаған форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болса - Тарап мүмкін болатын төтенше жағдайлардың нәтижесінде ұсыныс болжай немесе алдын ала алмайды.
 • 6.3. Форс-мажорлық жағдайларға су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, табиғи құбылыстар, эпидемия, соғыс немесе соғыс әрекеттері, сондай-ақ мемлекеттік немесе Басқару органдарының шешімдері жатады.
7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
 • 7.1. Дауды сотқа дейін реттеу келіссөздер мен талап қою арқылы жүзеге асырылады және міндетті болып табылады.
 • 7.2. Тараптар дауды сотқа дейін реттеудің мынадай міндетті тәртібін белгілейді:
  • 7.2.1. Шағым жазбаша нысанда жасалуы және тиісті түрде уәкілетті адам қол қоюы керек.
  • 7.2.2. Талапта мыналар көрсетіледі: талап, талаптың сомасы және оның негізделген есебі (егер талап ақшалай құнға жататын болса); талаптарға негізделген мән-жайлар және оларды растайтын дәлелдемелер; талап қоюға қоса берілетін құжаттар мен басқа да дәлелдемелердің тізбесі; дауды шешу үшін қажетті басқа да ақпарат.
  • 7.2.3. Шағым келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қаралады, ал талап арыз берген Тарапқа қарау нәтижелері туралы жазбаша хабарланады. Талапқа жауап ретінде талапты қабылдаған Тарап шешімнің себептерін және дауды шешу тәртібі туралы ұсыныстарды көрсетуге міндетті.
 • 7.3. Даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.
8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
 • 8.1. Шарт-Оферта, сондай-ақ Шартты-Офертаны орындауға байланысты туындайтын барлық құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндірілуге жатады.
 • 8.2. Шарт–Оферта Пайдаланушы Шарт–Офертаға қосылған сәттен бастап күшіне енеді, яғни, Пайдаланушы Оферта шартында реттелетін тәртіппен Акцепт жасаған кезде және Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін жарамды.
9. ТАРАПТАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
 • 9.1. Тараптар Орындаушының реквизиттерімен Сайтта тіркелу және/немесе Орындаушының қызметтеріне ақы төлеуге өтінімді толтыру кезінде ол көрсеткен ақпаратты қарауға келіседі.
 • 9.2. Орындаушы туралы мәліметтер:
  «ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ br> Мекен-жайы: 010000, Астана қ.
  Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 70, ,
  БСН 990440000385
  телефон: +7 71 72 95 43 17 (ішкі 878,877)
  e-mail: info@enbek.kz
Кіру